Ajánlott irodalom

tudománytörténeti dolgozatokhoz  ▪  pályamunkákhoz  ▪  tanulmányi versenyekre készülő anyagokhoz


Összefoglaló kézikönyvek
   
 • Pach Zsigmond Pál (főszerk.): A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada. 1825–1975. Bp., 1975. Akadémiai Kiadó. 548 p.
 • Waczulik Margit (összeáll.): A táguló világ magyarországi hírmondói. XV–XVII. század. Bp., 1984. Gondolat. 536 p.
 • Pannon Enciklopédia. A magyarság kézikönyve. Bp., 1993. Pannon. 632 p. (Az Enciklopédia-sorozatnak ebben a kötetében a magyar tudománytörténet és a magyar technikatörténet összefoglalója is megtalálható!)
 • Gazda István (összeáll.): Fejezetek a magyar művelődéstörténet forrásaiból. Bp., 1996. Tárogató. 463 p.
 • Vekerdi László: A Tudománynak háza vagyon. Bp., 1996. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 228 p.
 • 125 éve nyílt meg a kolozsvári tudományegyetem. I–II. köt. Piliscsaba, 1997. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 447 p.
 • A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona. 1919–1995. Pozsony, 1997. Madách. 379 p.
 • Gazda István: A Magyar Tudományos Akadémia reformkori kiadványai. Piliscsaba, 1999. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 192 p.
 • Kósa László (szerk.): Magyar művelődéstörténet. Bp., 2000. Osiris. 571 p.
 • Marx György: A marslakók érkezése. Magyar tudósok, akik Nyugaton alakították a 20. század történelmét. Bp., 2000. Akadémiai Kiadó. 427 p. (Több kiadásban is megjelent.)
 • Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon. 1918–2000. Újvidék, 2001. Fórum. 303 p.
 • Keresztyén Balázs: Kárpátaljai művelődéstörténeti kislexikon. Bp. – Beregszász, 2001. Hatodik Síp – Mandátum. 290 p.
 • Id. Szinnyei József emlékezete. Művelődéstörténeti és sajtótörténeti írásai. Piliscsaba, 2002. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 323 p.
 • Both Mária – Csorba F. László: Források. Természet-tudomány-történet. Bp., 2003. Nemzeti Tankönyvkiadó. 485 p.
 • Domanovszky Sándor (szerk.): Magyar művelődéstörténet. 1–5. köt. Bp., 2003. Arcanum Adatbázis. CD-ROM.
 • Fejezetek a magyar tudomány-, technika- és kultúrtörténetből. Az Álmok álmodói – világraszóló magyarok című kiállítás alapján. Bp., 2003. Millenáris Kht. CD-ROM.
 • Gazda István: Magyar tudománytörténet. Piliscsaba, 2003. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 199 p. (Több kiadásban is megjelent.)
 

Téma: egy fejezet a magyar matematika történetéből
   

    A téma feldolgozásához ajánlott szakkönyvek:

 • Kofler, Edward: fejezetek a matematika történetéből. Bp., 1965. 283 p. (A magyar matematika történetét bemutató fejezettel!)
 • Szénássy Barna: A magyarországi matematika története. A legrégibb időktől a 20. század elejéig. Bp., 1970. Akadémiai Kiadó. 381 p. (Több kiadásban is megjelent.)
 • Sain Márton: Matematikatörténeti ABC. Bp., 1974. Tankönyvkiadó. 253 p. (Hat kiadásban jelent meg!)
 • Vekerdi László: Kalandozás a tudományok történetében. Bp., 1969. Magvető 501 p.
 • Szabó Árpád – T. Tóth Sándor: Matematikai műveltségünk keretei. Bp., 1988. Gondolat. 270 p.
 • Gazda István (összeáll.): A magyar matematika történetéből. Tanulmánygyűjtemény. Piliscsaba, 2000. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 319 p.
 • Goldstine, Herman H.: A számítógép Pascaltól Neumannig. Neumann János Centenárium, 2003. Ford.: Szabó G. Zoltán. 2. jav. kiad. Bp., 2003. Műszaki Könyvkiadó. 375 p.
 • Lukács József: TPA történet. Lyukszalagtól az informatikáig. Bp., 2003. KFKI Számítástechnikai Rt. – Magyar Tudománytörténeti Intézet. 160 p.
 • Miért lettem matematikus? Visszaemlékezések. Szerk.: Róka Sándor. Bp., 2003. Typotex. 289, [3] p.


Téma: egy fejezet a magyar fizika történetéből
   

    A téma feldolgozásához ajánlott szakkönyvek:

 • M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig. Bp., 1961. Akadémiai Kiadó. 317 p.
 • M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. Bp., 1964. Akadémiai Kiadó. 495 p.
 • Gazda István – Sain Márton: Fizikatörténeti ABC. 3. bőv. kiad. Bp., 1989. Tankönyvkiadó. 316 p.
 • Staar Gyula: Megszállottak. Öt magyar fizikus. Bp., 1991. Typotex. 192 p.
 • Kovács László (szerk.): fejezetek a magyar fizika elmúlt 100 esztendejéből. 1891–1991. Bp., 1992. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. 294, 21 p.
 • M. Zemplén Jolán: A felvidéki fizika története 1850-ig. Piliscsaba, 1998. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 390 p.
 • Batta István: A magyar fizikai szaknyelv története. Piliscsaba, 1999. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 115 p.
 • Gazda István (összeáll.): A magyarországi fizika klasszikus századai 1590–1890. (Tanulmánygyűjtemény.) Piliscsaba, 2000. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 259 p.
 • Simonyi Károly: A magyarországi fizika kultúrtörténete. XIX. század. Vázlat. Bp., 2000. Természet Világa Különszáma. 100 p.


Téma: egy fejezet a magyar csillagászat történetéből
   

    A téma feldolgozásához ajánlott szakkönyvek:

 • Vargha Domokosné: A Konkoly-obszervatórium krónikája. Bp., 2001. MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete. 159 p.
 • Gazda István (összeáll.): A magyar csillagászat történetéből. (Tanulmánygyűjtemény). Piliscsaba, 2002. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 287 p.


Téma: egy fejezet a magyar kémia történetéből
   

    A téma feldolgozásához ajánlott szakkönyvek:

 • Szabadváry Ferenc – Szőkefalvi-Nagy Zoltán: A magyar vegyészet arcképcsarnoka. 1–3. köt. Várpalota, 1970–1987. Magyar Vegyészeti Múzeum. (Az interneten is hozzáférhető!)
 • Szabadváry Ferenc – Szőkefalvi-Nagy Zoltán: A kémia története Magyarországon. Bp., 1972. Akadémiai Kiadó. 365 p.
 • Móra László – Próder István: A magyarországi kémia és vegyipar kronológiája 1800–1950. Piliscsaba, 1997. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 129 p.
 • Szabadváry Ferenc: A magyar kémia művelődéstörténete. Bp., 1998. Mundus. 196 p.
 • Inzelt György: Kalandozások a kémia múltjában és jelenében. Bp., 2003. Vince Kiadó. 220 p.
 • Szathmáry László: Régi magyar vegytudorok. Sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba, 2003. Nyugat-Magyarországi Egyetem – Magyar Vegyészeti Múzeum – Magyar Tudománytörténeti Intézet. 343 p.

   

Téma: egy fejezet a magyarországi földrajztudományok, térképészet és a magyar földrajzi utazók történetéből
   

    A téma feldolgozásához ajánlott összefoglaló szakkönyvek:

 • Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon. I–II. köt. Bp., 1962–1970. Akadémiai Kiadó. 450, 622 p.
 • Havasné Bede Piroska – Somogyi Sándor (szerk.): Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Bp., 1973. Tankönyvkiadó. 379 p.
 • Kovács Sándor Iván – Monok István (szerk.): Magyar utazási irodalom 15–18. század. Bp., 1990. Szépirodalmi. 1013 p.
 • Balázs Dénes (szerk.): Magyar utazók lexikona. Bp., 1993. Medicina. 464 p.
 • Klinghammer István – Pápay Gyula – Török Zsolt: Kartográfiatörténet. Bp., 1993. Eötvös Kiadó. 189 p.
 • Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája a honfoglalástól 1950-ig. Bp., 1997. 183 p.
 • Klinghammer István: A föld- és éggömbök története. Bp., 1998. 104 p.
 • Lacza Tihamér: Utazók, felfedezők, hódítók, kalandorok. Dunaszerdahely, 2003. Lilium Aurum. 166 p.
 • Plihál Katalin (szerk.): Európa térképei, 1520-2001. Bp., 2003. Helikon – OSzK. 230 p.

A téma feldolgozásához ajánlott, egy-egy témakört tárgyaló művek:
(a szerzők betűrendjében)

 • Ács Tivadar: Akik elvándoroltak. Bp., 1940.
 • Ács Tivadar: Magyar úttörők az Újvilágban. Bp., 1942.
 • Ács Tivadar: Magyarok idegenben. Bp., 1946.
 • Balázs Dénes: Magyar utazók Amerikában. Bp., 1995. 86 p. (Távoli tájak magyar utazói.)
 • Balázs Dénes: Magyar utazók Ausztráliában, Óceániában és a sarkvidékeken. Bp., 1995. 92 p. (Távoli tájak magyar utazói.)
 • Bulla Béla – Mendöl Tibor: A Kárpát-medence földrajza. Bp., 1999. 420 p.
 • Delbó Rita: Olasz utazók a reformkori Magyarországon. Bp., 2000. 59 p.
 • Enyedi György: Falvaink sorsa. Bp., 1980. 183 p.
 • Enyedi György: Földrajz és társadalom. Bp., 1983. 493 p.
 • Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai. 1660–1664. Bp., 1985. 624 p.
 • Jellinek János: A magyar természetjárás története. Bp., 1939.
 • Kis Domokos Dániel: A csúcson. A hegyek szerelmese – báró Eötvös Loránd. Bp., 1998. 225 p.
 • Krizsán László: Korai magyar utazók Európában. Bp., 1995. 99 p. (Távoli tájak magyar utazói.)
 • Krizsán László: Magyar utazók Afrikában. Bp., 1994. 105 p. (Távoli tájak magyar utazói.)
 • Kubassek János: Magyar expedíciók Ázsiában. Bp., 1994. 82 p. (Távoli tájak magyar utazói.)
 • Kubassek János: Magyar utazók Ázsiában. Bp., 1993. 103 p. (Távoli tájak magyar utazói.)
 • Pápai János törökországi naplói. Szerk.: Benda Kálmán. Bp., 1963. 467 p.
 • Papp-Váry Árpád – Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken. Bp., 1989. 255 p.
 • Perczel György (szerk.): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. Bp., 1996. 653 p.
 • Stegena Lajos: Tudományos térképezés a Kárpát-medencében 1918 előtt. Bp., 1998. 69 p., 46 t.
 • Szádeczky Lajos: Régi magyar turisták és utazók. Bp., 1892.
 • Szamota István: Régi magyar utazók Európában. 1532–1770. Bp., 1892. 373 p.
 • Szamota István: Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. 1054–1717. Bp., 1891. 559 p. (Olcsó Könyvtár 290.)
 • Szántai Lajos: Atlas Hungaricus. Magyarország nyomtatott térképei 1528–1850. I–II. köt. Bp., 1996. 775 p.
 • Szenci Molnár Albert naplója. Sajtó alá rend.: Szabó András. Bp., 2003. Universitas. 317 p. (Historia litteraria 13.)
 • Takács Lajos: Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon. Bp., 1987. 227 p.
 • Teleki Pál: A földrajzi gondolat története. Bp., 1917. 193 p. (Új kiadása 1996-ban jelent meg!)


Téma: egy fejezet a földtudományok magyarországi történetéből
   

    A téma feldolgozásához ajánlott szakkönyvek:

 • Csíky Gábor: A földtudományok honi történetéből, különös tekintettel az erdélyi tudományosságra. Piliscsaba, 1997. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 113 p.
 • Papp Gábor: A magyar topografikus és leíró ásványtan története. Miskolc, 2002. Herman Ottó Múzeum. 444 p.
 • Polcz Iván (összeáll.): Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet története. Közrem.: Baráth István. Bp., 2003. ELGI. 309 p.


Téma: egy fejezet az orvostudományok magyarországi történetéből
   

    A téma feldolgozásához ajánlott szakkönyvek:

 • Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. 1–5. rész. I–III. köt. Bp., 1929–1940. Új kiadása: Bp., 1994.
 • Spielmann József: A közjó szolgálatában. Bukarest, 1977. Kriterion Könyvkiadó. 350 p.
 • Kempler Kurt: A gyógyszerek története. 2. kiad. Bp., 1984. Gondolat. 444 p.
 • Antall József – Birtalan Győző – Schultheisz Emil (szerk.): Historia Medica Hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp., 1988. Medicina – SOMKL. 148 p.
 • Schultheisz Emil: Az orvoslás kultúrtörténetéből. Piliscsaba, 1997. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 323 p.
 • Szállási Árpád: Magyar írók orvosai és a magyar orvosírók. Sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba, 1998. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 248 p.
 • Szállási Árpád: Orvostörténeti mozaikok. Esztergom, 1998. Pulmo-dent. 209 p.
 • Az 1848/49-es magyar szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. I–II. köt. Piliscsaba, 2000. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 523 p.
 • A múlt magyar orvostörténészei. Bev.: Schultheisz Emil. Sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba, 2002. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 388 p.
 • Birtalan Győző: Klasszikusok az orvoslásról. Piliscsaba, 2002. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 139 p.
 • Daday András: Kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből. Szerk.: Gazda István. Bp., 2002. Akadémiai Kiadó – Magyar Tudománytörténeti Intézet. 596 p.
 • Dörnyei Sándor: A magyar orvostörténeti irodalom 1715–1944. Piliscsaba, 2002. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 455 p.
 • Schultheisz Emil: Az európai orvosi oktatás történetéből. Stúdiumok a középkorban és koraújkorban. Piliscsaba, 2003. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 201 p.
 • Takáts László: A Rákóczi-szabadságharc egészségügye. Bevezette: R. Várkonyi Ágnes. Sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 2003. Magyar Tudománytörténeti Intézet – SOMKL. 164 p.


Téma: egy fejezet a biológia és az agrártudományok magyarországi történetéből
   

    A téma feldolgozásához ajánlott szakkönyvek:

 • Maksay Ferenc (szerk.): Urbáriumok. XVI–XVII. század. Bp., 1959. 895 p.
 • Eperjessy Kálmán: A magyar falu története. Bp., 1966. 303 p.
 • Pogány Mária: Tőkés vállalkozók és kubikos bérmunkások a Tisza-szabályozásnál a 19. század második felében. Bp., 1966. 120 p.
 • Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon. X–XV. század. Bp., 1966. 215 p.
 • Szabó István: A középkori magyar falu. Bp., 1969. 251 p.
 • Ifj. Bartha János: Mezőgazdasági irodalmunk a XVIII. században. Bp., 1973. 131 p.
 • Kolossváry Szabolcsné: Az erdőgazdálkodás története Magyarországon. Tanulmányok. Bp., 1975. 526 p.
 • Szabó István: A magyar mezőgazdaság története a XVI. századtól az 1530-as évekig. Bp., 1975. 99 p.
 • Gunst Péter – Hoffmann Tamás: A magyar mezőgazdaság a XIX–XX. században. 1849–1949. Bp., 1976. 471 p.
 • Gaál László: A magyar növénytermesztés múltja. Bp., 1978. 637 p.
 • Hegyi Imre: A népi erdőkiélés történeti formái. Bp., 1978. 318 p.
 • Gunst Péter (szerk.): Mezőgazdaság – agrártudomány – agrártörténet. Bp., 1979. 367 p.
 • Paládi-Kovács Attila: A magyar parasztság rétgazdálkodása. Bp., 1979. 541 p.
 • Szemző Béla (szerk.): A cukorrépa-termesztés Magyarországon. 1808–1983. Bp., 1979. 286 p.
 • Wellmann Imre: A magyar mezőgazdaság a XVIII. században. Bp., 1979. 194 p.
 • Kósa László: A burgonya Magyarországon. Bp., 1980. 253 p.
 • Takács Lajos: Irtásgazdálkodásunk emlékei. Bp., 1980. 418 p.
 • Feyér Piroska: A szőlő- és bortermelés Magyarországon 1848-ig. Bp., 1981. 386 p.
 • Fehér György: A mezőgazdasági kísérletügy kialakulása Magyarországon. 1869–1914. Bp., 1982. 145 p.
 • Kövér György: Iparosodás agrárországban. Magyarország gazdaságtörténete 1848–1914. Bp., 1982. 264 p.
 • Magyar Eszter: A feudalizmus kori erdőgazdálkodás az alsó-magyarországi bányavárosokban. 1255–1747. Bp., 1983. 227 p.
 • Bél Mátyás: Magyarország népének élete 1730 táján. Bp., 1984. 520 p.
 • Faragó Tamás: Paraszti háztartás- és munkaszervezet-típusok Magyarországon a 18. század közepén. Bp., 1985. 187 p. (Történeti statisztikai füzetek 7.)
 • Kádár Zoltán – Priszter Szaniszló: Az élővilág megismerésének kezdetei hazánkban. Bp., 1992. Akadémiai Kiadó. 135 p.
 • Estók János: A mezőgazdasági gépgyártás története Magyarországon a kezdetektől 1944-ig. Bp., 1996. 290 p.
 • Orosz István – Für Lajos – Romány Pál: Magyarország agrártörténete. Bp., 1996. Mezőgazda Kiadó. 806 p.
 • Benyák Zoltán – Benyák Ferenc: Borok és korok. Bepillantás a bor kultúrtörténetébe. Bp., 1999. 349 p.
 • Csetri Elek: Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás 1800-ig. Kolozsvár, 1999. 143 p.
 • Válogatás Wellmann Imre agrár- és társadalomtörténeti tanulmányaiból. Szerk.: Csíki Tamás – Rémiás Tibor. Miskolc, 1999. 523 p.
 • Estók – Fehér – Gunst – Varga: Agrárvilág Magyarországon. 1848–2002. Bp., 2003. Argumentum – MMM. 390 p.
 • W. Nagy Ágota (szerk.): A magyar mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti és vadászati szaknyelv kialakulása. Tudománytörténeti konferencia a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. Bp., 2003. MMM. 144 p.

    Kerttörténet, ökológia:

 • Rapaics Rajmund: A magyarság virágai. Bp., 1932. 423 p.
 • Rapaics Rajmund: A magyar gyümölcs. Bp., 1940. 352 p.
 • Rapaics Rajmund: Magyar kertek. Bp., 1940. (Reprint kiadásban is megjelent!)
 • Gombos Zoltán: Régi kertek Pesten és Budán. Bp., 1974. 270 p.
 • Terpó András: A magyarországi botanikus kertek jegyzéke és bibliográfiája. Bp., 1978. 17 p.
 • Örsi Károly: A magyar történeti kertek jegyzéke. Bp., 1990. 26 p.
 • R. Várkonyi Ágnes – Kósa László (szerk.): Európa híres kertje. Történeti ökológia tanulmányok Magyarországról. Bp., 1993. 282 p.
 • Jeszenszky Árpád: A magyar kertészet története, ahogyan megéltem. Bp., 1995. 297 p.
 • Stirling János: Magyar reneszánsz kertművészet a XVI–XVII. században. Bp., 1996. 302 p.
 • Tardy János (szerk.): A magyarországi települések védett természeti értékei. Bp., 1996. 663 p.
 • Alföldy Gábor – Zolnai Dóra: Kertművészet a régi magyar kertészeti folyóiratokban. 1857–1944. Szerk.: Galavics Géza. Bp., 1997. 109 p.
 • Csoma Zsigmond: Kertészet és polgárosodás. Bp., 1997. 366 p.
 • Géczi János – Stirling János: Régi magyar kertek. Veszprém, 1999. 402 p. (Vár ucca tizenhét. 1999. 3. szám.)
 • Adrian von Guttlar – Galavics Géza: Az angolkert. + Magyarországi angolkertek. Bp., 1999. 149 p.


Téma: egy fejezet a technika magyarországi történetéből
   

    A téma feldolgozásához ajánlott legfontosabb összefoglaló kézikönyv-sorozat:

 • Szőke Béla – Pénzes István (szerk.): Műszaki nagyjaink. 1–6. köt. Bp., 1967–1986. MTESZ Gépipari Tudományos Egyesülete. 541, 533, 380, 340, 443, 677 p.

    A téma feldolgozásához ajánlott szakkönyvek:

 • Jakó Zsigmond: A magyarpataki és kalini hamuzsírhuta története. Bukarest, 1956. 103 p.
 • Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók. Bp., 1958. 389 p. (Több változata is van, de csak ezt a kiadást érdemes használni!)
 • Heckenast Gusztáv: Fegyver- és lőszergyártás a Rákóczi-szabadságharcban. Bp., 1959. 148 p.
 • Hanzély János: Magyarország közútjainak története. Bp., 1960.
 • Mihailich Győző: A XIX. és XX. századbeli magyar hídépítés története. Bp., 1960. 127 p.
 • Révész – Vargha: Magyar műszaki alkotók. Bp., 1964. 190 p.
 • Tolnai György: A paraszti szövő-fonóipar és a textilmanufaktúra Magyarországon. 1840–1849. Bp., 1964. 224 p.
 • Mihailich Győző – Haviár Győző: A vasbetonépítés kezdete és első létesítményei Magyarországon. Bp., 1966. 310 p.
 • Paulinyi Oszkár: A vállalkozás kezdeti formái a feudális-kori nemesércbányászatban. Bp., 1966. 95 p.
 • Babics András: Az észak-mecseki kőszénbányászat története. Bp., 1967. 203 p.
 • Dezsényi Miklós – Hernády Ferenc: A magyar hajózás története. Bp., 1967.
 • Eperjessy Géza: Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a Dunántúlon. 1686–1848. Bp., 1967. 278 p.
 • Heckenast – Nováki – Vastagh – Zoltai: A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban. Bp., 1968. 253 p.
 • Endrei Walter: Magyarországi textilmanufaktúrák a XVIII. században. Bp., 1969. 254 p.
 • Bogdán István: Régi magyar mesterségek. Bp., 1973. Magvető. 407 p.
 • Ihrig Dénes (szerk.): A magyar vízszabályozás története. Bp., 1973. 396 p.
 • Réti R. László: A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. története 1881–1919. Bp., 1977. 194 p.
 • Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végéig. Bp., 1978. 388 p.
 • Tarr László: A kocsi története. 2. bőv. kiad. Bp., 1978. 279 p.
 • Dóka Klára: A pest-budai céhes ipar válsága. 1840–1872. Bp., 1979. 237 p.
 • Pogány Mária: Vállalkozók, mérnökök, munkások a magyar vasútépítés hőskorába. 1845–1873. Bp., 1980. 170 p.
 • Tolnai György: A manufaktúraipar pusztulása és a függő tőkés fejlődése kezdetei Magyarországon. 1850–1867. Bp., 1980. 183 p.
 • Gács Andrásné – Soltész Gáspár: A szemüveg története. Bp., 1982. 128 p.
 • Bogdán István: Mestere volt egykor… Bp., 1984. Magvető. 283 p.
 • Endrei Walter: Műszaki mendemondák. Bp., 1985. Műszaki. 140 p.
 • Katona Imre: Az első magyar porcelángyár. Miskolc, 1986. 87 p.
 • Endrei Walter – Makkai László – Nagy Dénes – Szűcs Ervin: Ember és technika. Technikatörténet. Bp., 1988. 266 p.
 • Eperjessy Géza: A szabad királyi városok kézművesipara a reformkori Magyarországon. Bp., 1988. 427 p.
 • Bogdán István: Magyarország kézművesmesterei 1828-ban. XVI. századi török és magyar adójegyzékek összehasonlítása Esztergom és Komárom megyék adatai alapján. Bp., 1989. 171 p. (A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének történeti demográfiai füzetei 6.)
 • Czére Béla: A vasút története. Bp., 1989. 283 p.
 • Németh Györgyi – Veres László (szerk.): Manufaktúrák Magyarországon. Manufaktúratörténeti konferencia. I–II. köt. Miskolc. 1989. 251, 179 p.
 • Unyi Béla: Vasúthálózatunk alakulása 1914-től napjainkig. Bp., 1989. 60 p.
 • Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmértékek. 1601–1874. Bp., 1990. 633 p.
 • Éri István (szerk.): Széchenyi és kora. Bp., 1991. 360 p.
 • Endrei Walter: A programozás eredete. Bp., 1992. 109 p. (A számítógépet megelőző korszak!)
 • A Helytartótanácsi Levéltár műszaki tárgyú metszeteinek rézlemezei. Közli: Trostovszky Gabriella. Bp., 1992. 33 p.
 • Endrei Walter – Jeszenszky Sándor: Technikatörténet 1760–1960. Bp., 1993. 309 p.
 • Endrei Walter: A textilipari technikák termelékenységének története. XIII–XX. század. Bp., 1993. 302 p. + mell.
 • Hajnal István: Technika, művelődés. Bp., 1993. História – MTA Történettudományi Intézete. 472 p.
 • Deák Antal András – Eperjesi László – Kaján Imre (szerk.): Vásárhelyi Pál és a reformkori mérnökgeneráció. Bp., 1995. 160 p.
 • Endrei Walter (szerk.): Műszaki innovációk sorsa Magyarországon. Malomipar, vaskohászat, textilipar. Bp., 1995. 270 p.
 • Rosta István: Fejezetek Magyarország technikatörténetéből. Bp., 1995. 367 p.
 • Gazda István (szerk.): A technika magyarországi történetéből. Tanulmánygyűjtemény. Bp., 1996. 198 p.
 • Makkai László: A technika századai. Válogatott tanulmányok. Bp., 1997. 203 p.
 • Szende Katalin – Hücsán József (szerk.): „Isten áldja a tisztes ipart”. Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére. Sopron, 1998. 440 p.
 • Hámori Péter: A magyar hajózás képes története. Bp., 1999. 136 p.
 • Rosta István: Magyarország technikatörténete. Bp., 1999. Nemzeti Tankönyvkiadó. 475 p. (Több kiadásban is megjelent!)
 • Szirtes Gábor – Vargha Dezső (szerk.): Angstertől Zsolnayig. Ipartörténeti tanulmányok. Pécs, 1999. 270 p. (Egyebek között az Angster orgonagyárról, a Taizs nyomdászcsaládról, a pécsi bőrgyár történetéről, és a Zsolnayakról.)
 • Pannon Enciklopédia. Magyar ipar- és technikatörténet. Bp., 2000. Kertek. 357 p.
 • Szála Erzsébet: Fejezetek a magyar szabadalomtörténetből. Régi magyar ipari szabadalmak Kempelen Farkas korától a reformkor végéig. 1782–1848. Piliscsaba – Sopron. 2002. Magyar Tudománytörténeti Intézet – Nyugat–Magyarországi Egyetem. 128 p.

Építészettörténet (művészettörténeti vonatkozásokkal):
(a szerzők betűrendjében)

 • Aradi Nóra – Feuerné Tóth Rózsa – Galavics Géza – Marosi Ernő – Németh Lajos: A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig. Bp., 1983. 576 p., 48 t.
 • Aradi Nóra (szerk.): Művészettörténet – tudománytörténet. Bp., 1973. 228 p., 73 t.
 • B. Nagy Margit: Stílusok, művek, mesterek. Művészettörténeti tanulmányok. Bukarest, 1977. 360 p.
 • Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában. I–II. köt. Bp., 1966. 510, 496 p.
 • Bíró Béla (szerk.).: A magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája. Bp., 1955. 612 p.
 • Domanovszky György: A magyar nép díszítőművészete. I–II. köt. Bp., 1981. 322 p., 397 t.
 • Entz Géza: A magyar műgyűjtés vázlata 1850-ig. Bp., 1937. 99 p.
 • Ernyei Gyula: Az ipari forma története Magyarországon. Bp., 1974. 86 p.
 • Galavics Géza (szerk.): Magyarországi reneszánsz és barokk. Művészettörténeti tanulmányok. Bp., 1975. 561 p.
 • Galavics Géza: „Kössünk kardot az pogány ellen!” Török háborúk és a képzőművészet. Bp., 1986. 180 p., 96 t.
 • Garas Klára: A magyarországi festészet a XVII. században. Bp., 1953. 206 p.
 • Garas Klára: A magyarországi festészet a XVIII. században. Bp., 1955. 368 p.
 • Gerszi Teréz: A magyar kőrajzolás története a XIX. században. Bp., 1960. 316 p., 105 t.
 • Hauser Arnold: A művészet és az irodalom társadalomtörténete. I–II. köt. Bp., 1969. 404, 428 p.
 • Horváth Hilda (szerk.): Iparművészeti kincsek Magyarországon. Bp., 2000. 111 p. + mell.
 • Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. Bp., 1984. 408 p.
 • Marosi Ernő (szerk.): A magyar művészettörténet-írás programjai. Válogatás két évszázad írásaiból. Bp., 1999. 386 p. (Kronológiai melléklettel.)
 • Marosi Ernő (szerk.): Magyarországi művészet 1300–1470. I–II. köt. Bp., 1987. 936, 719 p.
 • Mojzer Miklós: Torony, kupola, kolonnád. Bp., 1971. 78 p.
 • Molnár László: Iparművészeti törekvések a reformkori Magyarországon. Bp., 1976. 163 p., 69 t.
 • Murádin Jenő – Szücs György: Nagybánya 100 éve. Miskolc – Nagybánya, 1996. 227 p.
 • Németh Lajos (szerk.): Magyar művészet. 1890–1919. I–II. köt. Bp., 1981. 687, 597 p.
 • Szabolcsi Hedvig: Magyarországi bútorművészet a XVIII–XIX. század fordulóján. Bp., 1972. 137 p.
 • Vadas József: A magyar bútor 100 éve. Típus és modernizáció. Bp., 1992. 199 p.
 • Zádor Anna – Szabolcsi Hedvig: Művészet és felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok. Bp., 1978. 636 p.
 • Zolnai Béla: A magyar biedermeier. Bp., 1993. 198 p. (A korábbi kiadás reprintnyomása!)


Téma: egy magyar tudós,  illetve feltaláló munkásságának összefoglalása, külön elemezve egy jelentős kutatását
   

    A téma feldolgozásához ajánlott összefoglaló művek:

 • Szegedi egyetemi almanach. 1921–1970. Szeged, 1971. Hungaria. 439 p. Folytatása: Szegedi egyetemi almanach. 1921–1996. Szeged, 1997. Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem. 492 p.
 • Sinkovics István (szerk.): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története. 1635–1985. Bp., 1985. ELTE. 448 p.
 • Nagy Ferenc (főszerk.): Magyar Tudóslexikon. A–Zs-ig. Bp., 1997. Better – MTESZ – OMIKK. 1024 p.
 • Reményi Gyenes István: Ismerjük őket? Zsidó származású nevezetes magyarok arcképcsarnoka. 2. kiad. Bp., 1997. Ex Libris. 249 p.
 • Ribár Béla: Híres magyar tudósok. 2. kiad. Újvidék, 1997. JMT. 125 p.
 • Bödök Zsigmond: Nobel-díjas magyarok. 3. kiad. Dunaszerdahely, 2001. Nap. 144 p.
 • Rácz Árpád – Szörényi László – Gazda István (összeáll.): Magyar Géniusz. Bp., 2001. Rubicon Könyvek. 352 p.
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1–14. köt. CD-ROM feldolgozásban. Bp., 2001. Arcanum Adatbázis.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk.: Markó László. 1–4. köt. Bp., 2001–2003. Magyar Könyvklub. (Az A–Ő szócikkek jelentek meg!)
 • Magyar életrajzi lexikon. 1–4. köt. CD-ROM feldolgozásban. Bp., 2002. Arcanum Adatbázis.
 • Kőszeghy Péter: Magyar művelődéstörténeti lexikon. 1. köt. (A–B). Bp., 2003. Balassi Kiadó. 496 p. (Még csak az első kötet jelent meg!)
 • Markó – Burucs – Balogh – Hay: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 1–3. köt. Bp., 2003. MTA Társadalomkutató Központ. 1536 p.
 • Születtem… Magyar tudósok önéletrajzai. Összeáll.: Csiffáry Gabriella. Bp., 2003. 645 p.

 

Felhívjuk a könyvtárosok és érdeklődők figyelmét, hogy magyar tudománytörténeti és művelődéstörténeti művek elsősorban az alábbi könyvesboltokban szerezhetők be:

Budapesti Teleki Téka Könyvesbolt (új cím: Bp., VIII. Bródy Sándor u. 46.)
Tel.: (1) 266-08-57

Kis-Magiszter Könyvesbolt (Bp., V. Magyar u. 40.)
Tel.: (1) 327-77-96

Custos–Zöld Könyvesbolt (Bp., II. Margit krt. 7.)
Tel.: (1) 212-51-91